fb ig

Regulamin

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MANUfaktura

Regulamin

1.     Przez zajęcia rozumiemy imprezy dla dzieci, terapię indywidualną i grupową, diagnozę funkcjonowania dziecka.

2.   Rodzic/opiekun zleca przeprowadzenie zajęć podpisując umowę z właścicielem CWRD MANUfaktura – Agnieszką Biernawską lub Łukaszem Halaszem.

3.      Rodzic/opiekun ma prawo zapoznać się z kwalifikacjami terapeuty prowadzącego zajęcia z jego dzieckiem.

4.      Zajęcia mogą odbywać się w formie indywidualnych lub grupowych spotkań.

5.      Diagnoza jest przeprowadzana w formie spotkań indywidualnych.

6.   Terapia (indywidualna i grupowa) są poprzedzone wywiadem z rodzicem/opiekunem oraz diagnozą funkcjonowania dziecka. Na podstawie danych zebranych podczas wywiadu i diagnozy terapeuta ustala z rodzicem/opiekunem plan pracy z dzieckiem.

7.   Rodzic/opiekun przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek udzielenia terapeucie prowadzącemu wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, w tym: zachowaniach/objawach, przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych (np. alergiach).

8.   Terapeuta prowadzący ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii.

9.   Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta prowadzący może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli miałoby to mieć wpływ na przebieg terapii.

10.  Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty prowadzącego dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem
w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

11.  Rodzic/opiekun zobowiązuje się do informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych,
w których uczestniczy dziecko.

12. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zleconych przez terapeutę prowadzącego, np. specjalistycznych konsultacji, badań lekarskich.

13.  Terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, które uniemożliwiają ich przeprowadzenie.

14.   Dziecko czeka na zajęcia w poczekalni z Rodzicem/Opiekunem do momentu, gdy przyjdzie po niego terapeuta.

15. Dziecko znajduje się pod opieką rodzica/opiekuna do momentu przekazania go terapeucie i po oddaniu dziecka Rodzicowi/Opiekunowi po zakończonych zajęciach.

Rozliczanie zajęć

1. Zajęcia w Centrum są odpłatne.

2. Rodzic/opiekun wnosi z góry opłatę za najbliższy miesiąc zajęć:

a) gotówką na pierwszych zajęciach w danym miesiącu w/w właścicielom lub

b) przelewem na konto bankowe do 7 dnia danego miesiąca.

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 87 1050 1559 1000 0090 9438 7819

3. Brak wpłaty może być powodem nie przyjęcia dziecka na zajęcia.

4. Rodzic/opiekun ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych (np. planowane wyjazdy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin (nie dotyczy zajęć
w parze i grupowych).

5. Praca grup odbywa się zgodnie z „Harmonogramem pracy CWRD MANUfaktura” ustalanym na każdy nowy rok szkolny.

6. Za zajęcia grupowe pobierana jest stała opłata miesięczna, która jest niezależna od liczby dni roboczych zawartych
w „Harmonogramie pracy CWRD MANUfaktura”.

7. Za nieobecność dziecka na zajęciach grupowych nie ma odliczeń.

8. Z powodu odwołania zajęć ze strony prowadzącego opłata miesięczna za zajęcia grupowe jest pomniejszona o odpowiednią kwotę.

9. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów zajęć indywidualnych kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane (nie dotyczy zajęć w parze i grupowych).

10. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.

11. Zajęcia można odwołać najpóźniej do 1 godziny przed planowanym terminem zajęć, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć. Przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością uiszczenia 50% kosztu odwołanych zajęć (nie dotyczy zajęć w parze i grupowych).

12. Aby odwołać zajęcia należy:

- skutecznie, telefonicznie powiadomić terapeutę o odwołaniu zajęć. Automatyczna sekretarka, sms, mail nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie,

- przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

13. Terapeuta odwołujący zajęcia indywidualne ma obowiązek uzgodnić z rodzicem/opiekunem termin zastępczy. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota nadpłacona zostanie przeniesiona na następny miesiąc.

14. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii indywidualnej, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu właścicielom CWRD MANUfaktura, niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.

15. W przypadku rezygnacji z zajęć grupowych należy poinformować o tym fakcie właścicieli CWRD MANUfaktura przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

16. Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii z danym dzieckiem.

17. W sprawach spornych moc decyzyjną posiadają właściciele CWRD MANUfaktura.

18. Wszystkie nie zawarte w powyższym regulaminie kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

 

Centrum Wspierania Rozwoju MANUfaktura zastrzega sobie prawo do zamiany niniejszego regulaminu, jak również wprowadzenia zmiany cen za prowadzone zajęcia.
W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec miesiąca.

Podpisanie przez Rodzica/Opiekuna umowy prowadzenia zajęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w zasady.

Aktualne zmiany obowiązują od dnia 23.02.2015 r.

 

Zamknij
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.